ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, facturen, uitgevoerde werkzaamheden en verdere overeenkomsten tussen een opdrachtgever en Thermotec. Van deze algemene voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken, indien dit schriftelijk tussen de opdrachtgever en Thermotec is overeengekomen.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of ander voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door Thermotec, tenzij deze schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
1.4 Wijzigingen in, evenals aanvullingen op de Algemene Voorwaarden van Thermotec en/of de tussen Thermotec en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Thermotec zijn vastgelegd.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
2.2 De offertes en aanbiedingen van Thermotec zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen.
2.3 De offertes en aanbiedingen van Thermotec hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
2.4 Thermotec kan niet aan offertes en aanbiedingen gehouden worden, indien de opdrachtgever naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Bij tegelwerkzaamheden op basis van offerte wordt standaard rekening gehouden met recht-toe-recht-aan tegelwerk. Het plaatsen van sierstrippen is niet bij de prijs inbegrepen, evenals het egaliseren van muren en vloeren, het plaatsen van een hoekspie, het diagonaal plaatsen van tegels, tegels in verstek op maat zagen/slijpen in de hoeken, of mozaïektegels tenzij het uitdrukkelijk in de offerte staat vermeld.
2.6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte voert Thermotec geen bouwvuil, sloopafval, restanten, et cetera af.
2.6.2 Thermotec neemt geen aansprakelijkheid op ten aanzien van geplaatste afvalcontainers, dan wel inhoud ervan.
2.7 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met Thermotec is de opdrachtgever niet gerechtigd aanpassingen of wijzigingen te doen richting onderaannemer of leverancier welke de onderhavige overeenkomst met Thermotec is overeengekomen.
2.9 Werkzaamheden, leveranties en diensten welke niet expliciet zijn vermeld in de overeengekomen offerte worden na akkoord van de opdrachtgever uitgevoerd als zijnde meerwerk.
2.10 Opdrachtverstrekkingen zijn enkel rechtsgeldig indien de originele offerte door de opdrachtgever ondertekend is geretourneerd aan Thermotec.
2.11 Als Thermotec indien noodzakelijk parkeerkosten maakt, worden deze doorbelast aan de opdrachtgever.

Artikel 3: (Aan-)betaling
3.1 Thermotec is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling van minimaal 40% te vragen. De aanbetaling dient te worden voldaan voor aanvang van de opdracht.
3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van facturen van Thermotec plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3.3 Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Kosten die hieruit voorvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.4 Vertraagde werkzaamheden derden of nalevering derden zijn niet bepalend voor het voldoen van het restbedrag bij oplevering uit de initiële opdracht/offerte. De nog uit te voeren werkzaamheden / leveranties worden als separate slotbetaling geformuleerd en in mindering gebracht op het openstaande opleveringsbedrag. Hiermee wordt de restpost naar rato gereed werkzaamheden minus openstaande post(en) door de opdrachtgever voldaan. De eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor bijvoorbeeld de extra rit en arbeidsuren, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Garantie
4.1 De garantieperiode is 1 jaar. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerde diensten, mits gebruik of bediening plaats heeft gevonden conform de instructies of conform deugdelijk gebruik en onderhoud.
4.2 Op materialen die niet geleverd zijn door Thermotec, maar wel gemonteerd door Thermotec zit alleen montagegarantie. Mocht er wat met de materialen aan de hand zijn, waardoor deze opnieuw gemonteerd en/of gedemonteerd moeten worden dan wordt dit doorberekend aan de opdrachtgever.
4.3 Op materialen geleverd door Thermotec zit een standaardgarantie van 1 jaar vanaf de montagedatum. Uitgesloten van garantie zijn de zogenoemde gebruikersartikelen; hieronder vallen bijvoorbeeld lampjes, zekeringen, ionisatiepennen, gloeipluggen en dergelijke.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Thermotec aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor schade door de opdrachtgever en/of die derden geleden als gevolg van graaf-, boor-, hak- en breekwerkzaamheden van Thermotec. Dit is ook van toepassing indien er een water-, CV-, gas- of elektriciteitsleiding wordt doorboord, of als er bijvoorbeeld schade ontstaat aan stucwerk of bij het instorten/scheuren van muren en plafonds, tenzij door grove schuld of nalatigheid van Thermotec ontstaan.
5.2 Thermotec is niet aansprakelijk voor schade aan materialen die niet door haar zijn geleverd. Thermotec is tevens niet aansprakelijk voor schade aan materialen die zij vervoert/plaatst/installeert/monteert en die door de opdrachtgever zijn aangeschaft bij een derde, aangezien deze geen eigendom zijn van Thermotec. Schades veroorzaakt door onderaannemers van Thermotec vallen niet onder aansprakelijkheid van Thermotec.
5.3 Thermotec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Thermotec is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel bouwkundige en/of verborgen tekortkomingen, welke normaliter niet kunnen worden voorzien.
5.4 Thermotec verwerpt alle aansprakelijkheid inzake kwaliteit, aantallen, afmeting en juistheid van materialen en producten aangeleverd door de opdrachtgever.
5.5 Onverlet het bovenstaande is de aansprakelijkheid van Thermotec altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Thermotec afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van Thermotec in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuur (van de betreffende maand) waar de schade betrekking op heeft.

Artikel 6: (Op-)levertijden
6.1 Thermotec zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en hij voor de uitvoering benodigde gegevens heeft ontvangen.
6.2 De planning van het werk zal naar beste weten vastgesteld worden en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een afgesproken/vastgelegde termijn brengt Thermotec niet in verzuim. Als er een overschrijding dreigt, zullen Thermotec en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
6.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
6.4 Thermotec levert nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd alles standaard bezemschoon op.

Artikel 7: Oplevering
7.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de zaken c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Thermotec schriftelijk op de hoogte te stellen. 7.2. Eventuele gebreken dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering schriftelijk te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Manco’s, uitwendig beschadigde leveranties, alsmede afwijkingen van de opdracht dienen duidelijk te worden vermeld. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt ieder recht op reclame.
7.3. Geringe afwijkingen (in elk geval tot 15%) in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, afmeting enz., geven geen reden tot afkeuring. Uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van zaken is de gangbare handelskwaliteit.

Artikel 8: verplichtingen opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever zorgt er voor dat Thermotec tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, water, toilet, opslagruimte voor materialen en andere voor het werk benodigde voorzieningen, tenzij anders vermeld in de offerte.
8.2 De opdrachtgever zorgt er voor, dat voor aanvang werkzaamheden, alle materialen niet door Thermotec geleverd, gecontroleerd zijn op beschadigingen en compleet zijn. Tevens dienen deze materialen, eveneens voor aanvang werkzaamheden, op de verdieping geplaatst te zijn waar de werkzaamheden conform offerte worden uitgevoerd.
8.3 Indien de opdrachtgever materialen en/of gereedschappen van Thermotec, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en/of gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Thermotec het recht dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8.4 Mocht de opdrachtgever met of zonder aangegeven redenen de werkzaamheden toch niet laten uitvoeren dan brengt Thermotec een percentage in rekening van de geoffreerde aanbieding welke ten grondslag ligt aan de opdracht, dit percentage is 10 % van de opdrachtsom.

Artikel 9: Eigendomsbehoud
9.1 Zolang Thermotec geen volledige betaling heeft ontvangen voor al haar facturen (inclusief de eventuele rente en incassokosten) terzake alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten, blijven de geleverde goederen eigendom van Thermotec.

Artikel 10: Ontbinding/recht/wetgeving
10.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze in verzuim is ter zake van enige op hem rustende verplichting of in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, heeft Thermotec het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
10.2 Op alle door Thermotec gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
10.3 Thermotec werkt conform de regels van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet en (eventuele) aanverwante regelingen. Indien deze bepalingen niet nageleefd kunnen worden door externe factoren, dus buiten de schuld van Thermotec, is Thermotec genoodzaakt om de werkzaamheden te staken en de tijd door te bereken aan de opdrachtgever.
10.4 Thermotec werkt conform de veiligheidsregels van de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA). Thermotec is gerechtigd werkzaamheden te weigeren als deze niet veilig uitgevoerd kunnen worden. In het geval van een gevaarlijke situatie kan Thermotec de werkzaamheden staken totdat de gevaarlijke situatie verholpen is. De mogelijke extra tijd hieraan besteedt kan Thermotec doorbelasten aan de opdrachtgever.
10.5 In aanvulling op hetgeen in zijn algemeenheid wordt verstaan onder overmacht, beschouwt Thermotec de volgende omstandigheden als overmacht: schade door storm en andere natuurrampen; stakingen of werkonderbrekingen; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer in het algemeen; ziekteverzuim, vertraging in levering door leveranciers.
10.6 De producten die Thermotec zelf levert of die geleverd zijn door derden moeten minimaal voldoen aan de CE-eisen, anders plaatst Thermotec deze niet, of sluit deze niet aan. Benodigde producten plaatst Thermotec en sluit aan conform de bovengenoemde normen en de normen van de leverancier/fabrikant, de zogenoemde productnormen.